Wij brengen mensen samen

Amsterdam Green Campus is een netwerkorganisatie en doet projectonderzoek op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie in Noord West Nederland. Hierbij werken we samen met kennisinstellingen, overheden (provincies, gemeenten) en ondernemers. Onze projecten dragen bij aan één of meerdere sustainable development goals en kunnen worden ingedeeld op drie thema’s, namelijk systeemtransformatie in de agrifoodsector, de transitie naar een duurzame en natuurinclusieve stad en systeemtransformatie in het onderwijs.

Op deze pagina vind je een overzicht van lopende en afgeronde projecten per thema en worden deze thema’s toegelicht.

Systeemtransformatie in de agrifoodsector

Als onderdeel van de transitie naar een duurzame leefomgeving is een systeemtransformatie in de agrifood sector vereist. Agrifood gaat over alles wat met voedsel te maken heeft, van grond tot mond. Uitdagingen die zich hierbij voordoen zijn o.a. de eiwittransitie, circulariteit en de verduurzaming en digitalisering van de sector. Amsterdam Green Campus wil deze transitie aanjagen en doet dat enerzijds door te kijken naar de vraag vanuit de praktijk en anderzijds door haar netwerk te benutten en partijen bij elkaar te brengen.

Duurzame en natuurinclusieve stad

Natuur speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame leefomgeving in steden. Een duurzame en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling biedt namelijk kansen om uitdagingen als biodiversiteits-verlies, circulariteit en klimaatadaptatie het hoofd te bieden. Bovendien draagt een groene stad bij aan de gezondheid en het welzijn van haar inwoners. Daarom wil Amsterdam Green Campus de transitie naar een duurzame en natuurinclusieve stad aanjagen.

Systeemtransformatie in het onderwijs

Een snel veranderende samenleving vergt aanpassingen. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarvoor bieden nieuwe onderwijs-vormen zoals een leven lang ontwikkelen en het opzetten van learning communities kansen om de transitie naar een duurzame leefomgeving te versnellen.

Lees verder over onze projecten

Greenchain NH

Nieuwe kansen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld, en dat is precies wat Greenchain NH nastreeft in de regio Noord-Holland.

TOSS

In TOSS richten we ons op alternatieven voor Persistente, Mobiele en Toxische stoffen, die problemen geven in de watercyclus en voor de gezondheid van mens en milieu.

Vroegtijdige detectie van door virussen geïnfecteerde pootaardappelen (VVF)

Onderzoek gericht op het uitselecteren van zieke knollen voordat deze worden gepoot. Een dergelijk resultaat verhoogt de teeltopbrengst en past in een meer milieu vriendelijke teelt.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Onderzoek naar handvatten voor versnelde transitie naar biobased en ecologische gebiedsontwikkeling

Biodivers Perspectief

Onderweg naar natuur inclusieve landbouw in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

KLIGRAS

De rol van wortelsystemen, microben, bodem mineralogie en aggregatie in de formatie van bodemkoolstof

CropXR

Aanjager van kennisontwikkeling, aanzuiger van menselijk kapitaal

Bean me up!

(proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Een groep van elf bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B).

Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

Een gevalideerde berekening van het organisch stofgehalte in de bodem (bouwvoor) op basis van (gratis) satelietdata

Duurzame bloemkool: niet onderwerken van vaste mest

Living lab experiment in provincie Noord-Holland

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Wat heeft de agrarische sector nodig om toekomstbestendig te zijn?

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen.

Next Level Sierteeltveredeling

Samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen (POP)

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Reststromen opwaarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Systeembenadering Urban Green

In het Startup Village werken docenten en studenten van verschillende opleidingen integraal aan kennisvragen uit het werkveld op gebied van Urban Green.