Projecten

Amsterdam Green Campus doet projectonderzoek op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie in Noord West Nederland. Hierbij werken we samen met kennisinstellingen, overheden (provincies, gemeenten) en ondernemers. Onze projecten dragen bij aan één of meer SDGs.

De uiteenlopende rollen van de stichting in een project zijn projectacquisitie,  project coördinatie, communicatie, outreach en het zorgdragen voor de relatie tussen onderzoeker, opdrachtgever en stakeholder in een project.

Zie hieronder een overzicht van de SDGs waar we in onze lopende en afgeronde projecten aan hebben gewerkt. We testen dit door na te gaan of de doelen van het project een bijdrage leveren aan de targets van de SDGs.

Filter projecten op:

  • Alle
  • Afgerond project
  • Lopend project

Vroegtijdige detectie van door virussen geïnfecteerde pootaardappelen (VVF)

Onderzoek gericht op het uitselecteren van zieke knollen voordat deze worden gepoot. Een dergelijk resultaat verhoogt de teeltopbrengst en past in een meer milieu vriendelijke teelt.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Onderzoek naar handvatten voor versnelde transitie naar biobased en ecologische gebiedsontwikkeling

Biodivers Perspectief

Onderweg naar natuur inclusieve landbouw in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

KLIGRAS

De rol van wortelsystemen, microben, bodem mineralogie en aggregatie in de formatie van bodemkoolstof

CropXR

Aanjager van kennisontwikkeling, aanzuiger van menselijk kapitaal

Bean me up!

(proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Een groep van elf bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B).

Veldvalorisatie Sentinel satellietbeeldenbepaling C-vastlegging

Een gevalideerde berekening van het organisch stofgehalte in de bodem (bouwvoor) op basis van (gratis) satelietdata

Duurzame bloemkool: niet onderwerken van vaste mest

Living lab experiment in provincie Noord-Holland

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Wat heeft de agrarische sector nodig om toekomstbestendig te zijn?

Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Dit POP-project ontwikkelt een systeem dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen.

Next Level Sierteeltveredeling

Samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen (POP)

Valorisatie van reststromen van groente en fruit

Reststromen opwaarderen en door te vertalen naar een verdienmodel in plaats van een verliespost voor de teler.

Systeembenadering Urban Green

In het Startup Village werken docenten en studenten van verschillende opleidingen integraal aan kennisvragen uit het werkveld op gebied van Urban Green.