REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven toegekend!

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven toegekend!

In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel hiervan is het programma REACT-EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert.

‘Bean me up!’ is een 1,35 Mio€ project van een consortium dat in een nieuwe korte keten werkt aan de ontwikkeling en vermarkting van veldbonen. Plaatselijk geteelde veldbonen zijn een goed alternatief voor importsoja als bron van plantaardig eiwit in voedingsmiddelen. Door corona is onze afhankelijkheid gebleken van importproducten en bedrijven die ons minder afhankelijk maken krijgen zo een stimulans. De samenwerkingspartners geven met het project ‘Bean me up!’ de voedings- en procestechnologische ontwikkeling van de veldboonketen een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame versterking van de regio.  Dit is een initiatief van Amsterdam Green Campus met Feike van der Leij, Lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, tezamen met de agri-sector (telers, Vertify, CAV Agrotheek), verwerkers van veldbonen (Biorefinery Solutions, NMK Esbaco, Donny Craves) en applicatie- en marketing specialisten zoals Willicroft en Fresh Monkeys. De bedrijven zijn via de Food Innovation Community Amsterdam (FICA) aangesloten. ‘Bean me up!’ sluit aan op de oproep aan het kabinet door de stichting Transitiecoalitie Voedsel op Wereld Plantendag: ‘Maak meer plantaardig het nieuwe normaal’.

REACT-EU project proposal ‘Bean me up!’ of Amsterdam Green Campus and FICA companies granted!

 

In response to the Corona pandemic, EU heads of government have decided to set up an “EU Next Generation” recovery programme. Part of this is the REACT-EU programme, through which the EU is driving a green, digital and resilient recovery of the regional economy.

‘Bean me up!’ is a project initiated by a consortium of parties in Noord-Holland to work in a new short chain on the development and marketing of field beans. Locally grown field beans offer appreciated alternatives to imported soy as a source of vegetable protein in food. Corona has shown our dependence on imported products. The project ‘Bean me up!’ is budgeted 1,35 Mio€ to improve the agricultural-, process- and application development as the basis for a new business economic marketing chain. This new field bean chain is a strong impulse for the rural urban connection and sustainable reinforcement of the region. This is an initiative of Amsterdam Green Campus with Feike van der Leij, Lector Health & Food at Inholland University of Applied Sciences, together with the agricultural sector (growers, Vertify, CAV Agrotheek), processors of field beans (Biorefinery Solutions, NMK Esbaco, Donny Craves) and application – and marketing specialists such as Willicroft and Fresh Monkeys. The companies are connected via the Food Innovation Community Amsterdam (FICA). ‘Bean me up!’ is directly in line with the appeal to the cabinet by the Food Transition Coalition foundation on World Plant Day: ‘Make more plant-based the new normal’.