Eerste veldwerkdag  in project ‘Duurzame bloemkool

Eerste veldwerkdag  in project ‘Duurzame bloemkool

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV zal, uitgaande van het idee van natuur inclusieve landbouw in de regionale context, onderzocht worden hoe niet-kerende grondbewerking (bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest) een bijdrage levert aan een gezonde bodem, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en het verhogen van de voedingswaarde in bloemkool.

In de periode 2020-2023 gaan we in opdracht van provincie Noord-Holland metingen doen aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen en bepalen wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

De Amsterdam Green Campus voert dit project uit samen met twee akkerbouwers in Noord-Holland, Universiteit van Amsterdam, RvO en stemt af met o.a. Ecolane in Friesland, waar vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan.