College en raad Aalsmeer bezoeken Amsterdam Green Campus: Verdere versterking van sierteeltcluster via campusontwikkeling

College en raad Aalsmeer bezoeken Amsterdam Green Campus: Verdere versterking van sierteeltcluster via campusontwikkeling

Het College van B&W en de raad van gemeente Aalsmeer bezochten eind december Amsterdam Green Campus.

Het College van B&W en de raad van gemeente Aalsmeer bezochten eind december Amsterdam Green Campus. Dit is een nieuw regionaal innovatieplatform waar onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers gaan samenwerken aan innovaties en het opleiden van talent. Vanuit dit platform kunnen mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. En bedrijven kunnen er terecht met hun innovatievragen. Greenport Aalsmeer is een van de initiatiefnemers. Op 26 januari gaat Amsterdam Green Campus officieel van start.

Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, is trekker van de nieuwe campus: ‘Amsterdam wordt een groene kennisgenerator. Het Amsterdam Green Campus gaat de sierteelt helpen met verder innoveren. Hier gaat alles gebeuren, van fundamenteel onderzoek tot praktijkgericht beroepsonderwijs.’
Greenport Aalsmeer heeft samen met sleutelspelers in de Green Life Sciences gebrainstormd over de kansen die een campus op het gebied van sierteelt en tuinbouw de Metropoolregio Amsterdam te bieden heeft. Deze sessie over de campusontwikkeling werd in opdracht van Greenport Aalsmeer en de Amsterdam Economic Board georganiseerd. De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met als doel een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: ‘De ambitie is een verdere versterking van het sierteeltcluster via campusontwikkeling. Amsterdam Green Campus wordt hét kenniscentrum van de sierteelt en tuinbouw. In de tuinbouwsector werken bijna 500.000 mensen en deze sector heeft een omzet van 13 miljard euro. Green campus profiteert daarvan door zijn centrale ligging tussen de tuinbouwgebieden, Schiphol en FloraHolland in Aalsmeer. Het is belangrijk om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en zo te komen tot innovatie, kennis te vergroten en te delen. Dit kan door als kenniscentrum zichtbaar en benaderbaar te zijn en als centrale plek te fungeren waar alles samen komt. Kennis is heel belangrijk. Bij veel kleine familiebedrijven in sierteelt zit heel veel kennis over veredeling. Als deze kennis gekoppeld kan worden aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen we de concurrentie uit het buitenland voor blijven.’

Centrum van groene kennis
De sierteelt en tuinbouw hebben een sterke verankering in de Metropoolregio Amsterdam en de Seed Valley in de kop van Noord-Holland. De groene kennis is wereldwijd van topniveau, met als epicentrum het Swammerdam Instituut voor Life Sciences op het Science Park Amsterdam. Hier wordt onder meer baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied moleculaire celbiologie, microbiologie, biochemie en -informatica. En zijn technieken beschikbaar als DNA-sequencing en massaspectrometrie, waarmee de sector haar voordeel kan doen.

Projecten
Om kennisuitwisseling en -overdracht te stimuleren heeft het cluster Tuinbouw van de Amsterdam Economic Board een negental projecten ontwikkeld in de samenwerking van de gouden driehoek van ondernemers, onderwijs en overheid. Belangrijke kennispartners zijn naast het Swammerdam Instituut van de UvA, Inholland, Wellantcollege uit Aalsmeer en Naktuinbouw. De in uitvoering zijn de projecten waren onderdeel van de verkenning naar een campus. De deelnemers aan de campussessie constateerden dan ook dat er al een rijk ecosysteem is in de Green Life Sciences. Alle pionnen staan op het bord. Bedrijven, onderwijs en overheid bevinden zich in elkaars onmiddellijke nabijheid. De urgentie en opgave is hoe de functionele verbindingen binnen het ecosysteem te versterken.

Greenport Aalsmeer
De Greenport Aalsmeer is het cluster van bedrijven (productie, logistiek, handel) en kennis (onderzoek en onderwijs) op het gebied van sierteelt in en rond Aalsmeer. Tegelijkertijd is de Greenport Aalsmeer een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten, kennisinstellingen, scholen en het bedrijfsleven in de tuinbouw- en sierteeltsector. Sierteelt, veredeling, veiling, productie en handel zijn er geconcentreerd in een van de grootste handels- en kenniscentra voor bloemen en planten ter wereld. De ambitie is een verdere versterking van het cluster via campusontwikkeling.