Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief

2021 – 2024

Beschrijving project

Probleem

De afgelopen tientallen jaren is er achteruitgang van de biodiversiteit, we spreken ook wel van de biodiversiteitscrisis. Belangrijke soortgroepen van dieren en planten worden in hun voortbestaan bedreigd. Biodiversiteit is belangrijk voor de maatschappij en zeker ook voor de landbouw. De landbouwsector kan door een andere manier van boeren echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen  en daarmee te werken aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Die omslag naar natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief denken en werken vraagt om een andere visie en nieuwe kennis en vaardigheden. Leren in de praktijk, met ondernemers die hier op hun bedrijf al mee bezig zijn of er mee aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van dit programma.

Aanpak

De opzet van het programma is om een kennisnetwerk op te bouwen met alle deelnemende partijen. We gaan kennis ontwikkelen en delen, experimenteren en onderzoeken. Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Met als uitgangspunt dat de nieuwe kennis en vaardigheden echt een plaats krijgen in het onderwijs en een blijvend kennisnetwerk.

Verwacht resultaat

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving.

Contactgegevens

Roos van Maanen

|

Amsterdam Green Campus

T: 06 – 41 06 56 41

|

Partners

VONK
AERES Hogeschool
AGC
Provincie Noord Holland
Natuur- en milieufederatie NH
Agrarisch natuurvereniging De Lieuw
ANV Hollands Noorden
Greenport NHN
Medigran

Van Hall Larenstein
Horizon College
Terra
Stichting WIJland
Plantenkwekerij Gitzels
Triodos Foundation
Ministerie OCW
NLG Holland
Vollegrondsgroente.net

Praatplaat

  • Het doel is om natuurinclusieve landbouw te integreren in de onderwijsprogramma’s
  • Vanuit verbinding onderwijs, landbouw, natuurbeheer/behoud en overheid zorgdragen voor behoud- en herstel van biodiversiteit
  • Met de demoleerbedrijven onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw
  • Door vanuit het krachtige netwerk de onderzoeksresultaten te delen is het voor iedereen leerzaam, zowel voor de studenten als de landbouwbedrijven
  • Naast de activiteiten vanuit de demoleerbedrijven zijn er ook andere activiteiten waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken op het gebied van onderzoek- en kennisoverdracht

 

Praatplaat Biodivers Perspectief_1

Publicaties

Hier zullen t.z.t. meer publicaties verschijnen.

Algemene informatie

Startdatum
1-1-2021

Einddatum
31-12-2024

Projectleider

Vonk

“Regionaal Investeringsfonds mbo”