Bean me up!

Bean me up!

Project: Bean me up!

Beschrijving project

Probleem

Duurzaam. Klimaatneutraal. Regionaal cyclisch. De agribusiness staat voor grote opgaven in de transitie naar een duurzame landbouw. Het CO2– en emissieneutraal vormgeven van de gehele keten vergt andere productiemethodieken en kortere ketens. Die kunnen alleen worden ontwikkeld als er ook een positieve businesscase voor alle ketenpartners uit voortkomt. De voedselverwerkende industrie is een van de schakels in deze keten.

Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen vanwege de toenemende roep om verantwoord, lokaal geproduceerd eiwit. Zo liggen er op korte termijn kansen bij de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie en de sterk groeiende markt van veganistische, vegetarische en flexitarische producten.

Nieuwe rassen en een betere kennis omtrent de teelt en de juiste plaats in de vruchtopvolging kunnen leiden tot een economisch interessante teelt en een verbreding van het bouwplan. Niet in de laatste plaats omdat peulvruchten als vlinderbloemigen positief doorwerken in de kwaliteit (biodiversiteit) van de bodem. Het laten groeien van de kansen voor peulvruchten sluit ook aan bij de eisen vanuit de Europese unie tot een verbreding van de teeltplannen en past bij de ingezette vergroeningsambities.

Hogeschool Inholland (penvoerder) en de samenwerkingspartners geven met het project Bean me up! de (proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame versterking van de regio. Daarnaast wordt een stevige bijdrage geleverd aan de beleidsambities om te komen tot een regionaal sluitende kringlooplandbouw.

Aanpak

De activiteiten die de partners in het project uitvoeren, zijn geclusterd in vijf werkpakketten. Daarbij onderzoeken ze de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel bakery (WP1), de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel non-bakery (WP2), het verdienmodel van de veldboonteelt (WP3) en het vermarktingsmodel van de veldboon (WP4). Het laatste werkpakket (WP5) bestaat uit de projectaansturing en -administratie. De onderzoekers van Health & Food zijn de trekker van werkpakket 2 en 5. Werkpakket 1 wordt getrokken door NMK-Esbaco en Donny Craves die, samen met Inholland studenten Food Commerce & Technology, al druk bezig zijn met het verwerken van veldbonen in hun bakkerijproducten (zowel B2C als B2B). Docent-onderzoekers van Inholland, studenten van de Universiteit van Amsterdam en ook docenten en studenten van Vonk Onderwijs gaan hierin participeren.

Binnen WP2 doen we procestechnologisch onderzoek en ontwikkeling naar de extractie, productie, applicatie, formulering en sensoriek van plantaardig eiwit uit bonen ten bate van verschillende voedingsproducten zoals zuivelvervangers. De bedrijven Biorefinery SolutionsWillicroft en Donny Craves zijn hierin partij. In werkpakket 3 wordt de teelt geoptimaliseerd en doorontwikkeld zodat telers, te beginnen in de gebieden rondom de Metropoolregio Amsterdam, zoals Noord-Holland Noord, er economisch haalbaar uitvoering aan kunnen geven. Vertify en CAV Agrotheek spelen hierin een belangrijke rol. In werkpakket 4 is Fresh Monkeys een belangrijke speler, zij zijn met Donny Craves en Willicroft goed in de marketing, storytelling en business communicatie en worden hierin ondersteund door de Universiteit van Amsterdam. De communicatie overall hoort thuis bij WP5, waarin ook de administratie, opstart, uitvoering en afronding conform projectplan en projectbegroting zijn ondergebracht.

Verwachte resultaten

  • Gedetailleerde en gevalideerde procesbeschrijving voor een vraaggerichte optimale eiwit-extractie uit de veldboon en een optimale procestechnologie tbv de businesscase veldboon.
  • Een geoptimaliseerd en gevalideerd teelt-, oogst-, verwerkings-, en verdienmodel voor de  veldboonteelt.
  • Creëren van awareness en ontsluiten van marktpotentie van de korte-eiwit-keten van de veldboon gericht op de agrisector, de verwerkingsindustrie en de eindgebruiker (de consument).
  • Verduurzaamde samenwerking in de veldboonketen in Noord-Holland.
  • Bijdrage aan het versterken van robuuste klimaatneutrale verkorte ketens in Noord-Holland.
  • De extra (duurzame) werkgelegenheid die voortvloeit uit de projecten van de agri-bedrijven, productverwerking en productverwaarding en de kennisinstellingen tijdens de projectperiode uit te voeren zorgt ook voor een impuls in de werkgelegenheid in het gebied.

Belang voor het onderwijs

Studenten vanuit verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, Vonk Onderwijs en de Universiteit van Amsterdam (samen vertegenwoordigd door de Amsterdam Green Campus) werken met het werkveld aan innovatieve opdrachten en onderzoeken. De kennis die ze hiermee opdoen, nemen ze mee het onderwijs in. Daarnaast leggen de studenten contacten binnen het toekomstige werkveld en doen ze praktische ervaring op.

Partners

Publicaties

Zie hier de eerste posterpublicatie van Bean me Up!

Lees hier de volledige masterthesis van Tosca Wiedenhof, waarin ze de milieu impact van de Nederlandse veldboon onderzoekt met een Life Cycle Analysis.

Algemene informatie

Looptijd
2021 – 2023

Contactgegevens
Roos van Maanen
r.vanmaanen@uva.nl 
T: 06 – 41 06 56 41

Penvoerder
Hogeschool Inholland

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: