Het IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied

Analyseren van bestaand of nieuwe natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied.

Instapniveau

BSc en MSc mogelijk

Studierichtingen

Ecology / Biology / Life Sciences

Start

Available now

Duur

5 tot 7 maanden

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Locatie

Groot Amsterdam

Opdracht beschrijving

In het kader van het Natuurbeleidsplan zijn vanaf 1989 in het IJsselmeergebied verschillende natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd ter verbetering van de ecologische situatie in dit gebied. Deze natuurontwikkelingsprojecten zijn voornamelijk gericht op het versterken van het ecologische netwerk en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Op deze wijze wordt getracht de rijkdom aan planten en dieren van het IJsselmeergebied te vergroten hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van Natura 2000 (het internationale netwerk van natuurgebieden) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds enkele jaren van kracht zijn. In 1999 is er een evaluatierapport verschenen van de natuurontwikkelingsrapporten rondom het IJsselmeergebied door Rijkswaterstaat (RWS). Momenteel vraagt RWS zich af hoe het met die gebieden is en of de oorspronkelijke doelen bereikt zijn.

Het IJsselmeergebied kan nog altijd beschouwd worden als een zeer waardevol gebied voor de natuur. Ondanks de andere functies die het gebied heeft zoals water- en oeverrecreatie, energieopwekking door windmolens, drinkwatervoorziening, beroepsscheepvaart en beroepsvisserij, vervult het gebied ook een cruciale rol in de waterhuishouding van vrijwel geheel Noord-Nederland.

De afsluiting van de Zuiderzee en de daaropvolgende grootschalige inpolderingen hebben vooral een negatieve uitwerking gehad op de specifiek aan overgangssituaties gebonden natuurwaarden. Dit geldt in sterke mate voor de natuurwaarden van het overgangsgebied tussen zoet en zout en tussen rivier en zee.

Voor alle 10 natuurontwikkelingsprojecten, bestaand of nieuw, is het van belang dat de (natuur)doelstelling afgestemd wordt op de ecologische koers voor het IJsselmeergebied.

De vraag van RWS is om 1 of meerdere natuurontwikkelingsprojecten onder de loep te nemen en te onderzoeken in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald. Zowel in 1999 van RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) als in 2007 van Bureau Waardenburg is er een evaluatie uitgevoerd van 19 gerealiseerde natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied.

De onderzoeksvraag is:

Zijn de doelstellingen van het natuurontwikkelingsproject gehaald, zowel lokaal als over het gehele IJsselmeergebied?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Is het gebied geschikt als paaigebied vis?
  • Is het gebied geschikt als foerageer- en rustgebied voor watervogels?
  • Is de watervegetatie in lijn met de doelstelling van het gebied?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

>
Scrolling Image Frame
>
Scrolling Image Frame