Urban Activities vanuit IBED Universiteit van Amsterdam

De noodzaak van vergroening van de steden is hoog. Het is een uitdaging om de kwaliteit van leven en bedrijvigheid in de stad en periferie op peil te houden en toch de voetafdruk van de stad te verkleinen.

Net als in de rest van de wereld woont ook in Nederland een steeds groter deel van de bevolking in een stad. Steden hebben steeds meer invloed op de gezondheid, de leefomgeving en het klimaat. De Metropool Regio Amsterdam staat voor extra uitdagingen zoals zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde, verzilting van bodem en grondwater, en de toenemende grondwatervraag voor de (agro) industrie in de regio.

Green City
Green Environment en Green City benutten groene kennis en kunde om het functioneren van grootstedelijke gebieden te verduurzamen. De uitdaging is om een gezonde ecologische leefomgeving te waarborgen in stad en omringend gebied waarbij ruimte is voor natuur zonder dat dat ten koste gaat van de bedrijvigheid en natuurlijke hulpbronnen. Schoon water, schone bodem en lucht, duurzaam energiegebruik, behoud van natuur in de stad en het verminderen van afval staan hierbij centraal. Dankzij kennis en innovaties ontwikkeld door onderzoekers van IBED en Science4Nature i.s.m. het bedrijfsleven zijn er kansen om stad en periferie te verduurzamen. Recent is in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, het Amsterdam Water Science is opgericht waar alle relevante kennis over duurzaam waterbeheer is gebundeld.

Global Ecology gaat kennis over natuur en ecologische processen om de stad en haar periferie ecologisch gezond en vitaal te houden. Een duurzame grootstedelijke leefomgeving begint met de realisatie dat er op het gebied van kostenreductie en duurzaamheid nog zeer veel te winnen valt door te leren van de natuur!

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam is een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van natuur, bodem en water. Veel kennis en expertise is direct van toepassing op het thema Green Environment / Green City, bijvoorbeeld op het gebied van ecosysteemdiensten die direct relevant zijn voor een duurzame inrichting van de leefomgeving van de stad en haar periferie.

Science4Nature past IBED-expertise toe bij de analyse op de levensvatbaarheid van versnipperde habitats van bedreigde planten- en diersoorten. Dit moet leiden tot effectiever natuurbeleid en -beheer. Onderzoek naar gedrag van dieren, zoals bijvoorbeeld vogels, en hun effecten op de landbouw of vliegverkeer helpt gebruikers en beheerders hun activiteiten beter te timen. IBED beschikt over geavanceerde faciliteiten zoals laboratoria, klimaatkamers, kassen en computers en de toepassing van de nieuwste kennis bij educatie en in de praktijk.

 

Meer weten over Green Environment?

Dir. Prof. Dr. Peter De Ruiter (IBED)
Contactpersonen:
Frank M. Hammecher (MT)
Dr Kenneth F Rijsdijk (Onderzoek en Educatie IBED)
Dr Gerard Oostermeijer (UD ‘Beheer en behoud bedreigde plantensoorten)
Eline van Haastrecht  (coördinator Amsterdam Water Science)